คำอธิบายรายวิชา

Google                 Youtube                   พสว                    สพม11

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ         วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1           รหัสวิชา อ 30201

ประเภทวิชา เพิ่มเติม                                                                    จำนวน 1 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                               จำนวน  40 ชั่วโมง / ภาคเรียน       

             สนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการฟังระดับต้น ออกเสียงคำและประโยคได้ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดให้เพื่อสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ

              โดยใช้ทักษะทางภาษา อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วมแนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม

              เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้

1. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

2. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด รวมทั้งเข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำอธิบาย

3.ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตน การเสนอความช่วยเหลือและบริการแก่ผู้อื่น

4.ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ตนสนใจ

5.ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย

6.มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและ กาลเทศะ

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s